தொடர் விக்கல் நிற்க

விக்கல் பொதுவாக உதரவிதானத்தில் (Diaphragm) ஏதேனும் பிரச்சினை இருந்தால் வரும். இந்த உதரவிதானம் என்பது மார்புக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையில் இருக்கும் ஒரு உறுப்பு. உதரவிதானத்தில் பிரச்சினை வரும்[…]

Read more